top of page
​1 kỳ hạn 2000 yên (2000 yên)

★ tháng 1 (1) kỳ

Tháng 1 (1) - Tháng 4 (4)

★ tháng 5 (5) kỳ

Tháng 5 (5) -July (7)

★ Kỳ hạn tháng 9 (9 gatsu)

Tháng chín (9) - tháng mười hai (12)

Kotobachan02.png
Lời gặp gỡ, tôi hiểu.
bottom of page