top of page

Hiệp hội ngôn ngữ lớp học tiếng Nhật

(Lớp học tiếng Nhật  Ngôn ngữ)

Lớp học tiếng Nhật Kotoba no Kai Thành phố Nagoya
Tiêu đề 02_edited_edited.png

lưu ý

◆ 2021,08,08

Tạo một nút ứng dụng

Tôi đã làm.

◆ Bài học tiếp theo

9 là 1 (Tsutachi).

◆ Chúng ta sẽ làm bài học trực diện.
(Taimen: lớp học trực tiếp)

Basho là E-Able Nagoya.

Bạn cũng có thể sử dụng tính năng thu phóng.

◆ Tháng Tám là một đêm tốt.

  • Facebook

Hôm nay

Lịch (2021)

Cảnh sinh hoạt

Tiêu đề 03_edited.png
bottom of page